68. Aktion

20.9.1980

Convento degli Oblati, Florenz

2–3 std